Algemene voorwaarden Freek Communicatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Freek Communicatie, hierna te noemen “Freek Communicatie”, alsmede de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk met Freek Communicatie worden overeengekomen.
 4. Indien Freek Communicatie schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk geteld, voor het overige van kracht. 5.Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 2: Totstandkoming

 1. Het uitbrengen van een offerte door Freek Communicatie is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is pas tot stand gekomen, nadat Freek Communicatie een opdrachtbevestiging heeft verzonden dan wel een door wederpartij voor akkoord ondertekende en retour gezonden offerte heeft ontvangen, dan wel Freek Communicatie met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.
 2. Orders door eventuele vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen van Freek Communicatie aangenomen, door hen gemaakte afspraken en/of toezeggingen, alsmede eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen en/of mondelinge toezeggingen gedaan door Freek Communicatie, zijn slechts bindend, indien Freek Communicatie deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.
 3. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Voor leveranties en werkzaamheden, waarvoor gezien de aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Freek Communicatie is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend. Zo mogelijk zal Freek Communicatie hieromtrent met wederpartij overleg plegen.

Artikel 3: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte – respectievelijk orderdatum – geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en andere overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten, exclusief eventuele verzend-, reis- administratiekosten.
 2. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Freek Communicatie bevoegd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen één en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst moeten worden gemeld.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW.

Artikel 4: Termijnen

De overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Freek Communicatie geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen wederpartij jegens Freek Communicatie verschuldigd is.
 2. In de gevallen, genoemd in artikel 18 van deze voorwaarden, heeft Freek Communicatie het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd c.q. uitgevoerd te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet (geheel) betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar recht op schadevergoeding. In die gevallen is iedere vordering welke Freek Communicatie op wederpartij heeft ineens en direct opeisbaar.
 3. Wederpartij verstrekt op eerste verlangen van Freek Communicatie een volmacht om (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te doen nemen, waar deze zich ook bevinden.
 4. Ingeval (nog) niet betaalde, door Freek Communicatie geleverde zaken worden doorverkocht, is wederpartij verplicht de eigendom daarvan voor te behouden en haar vorderingen uit dien hoofde tot het verschuldigde bedrag aan Freek Communicatie, op eerste verlangen van laatstgenoemde, te cederen.
 5. Indien en zolang Freek Communicatie eigenaar is van de door haar geleverde zaken, is wederpartij verplicht Freek Communicatie onverwijld te informeren indien zich één van de situaties genoemd in artikel 18 van deze voorwaarden
  voordoet en/of derden rechten doen gelden op die zaken, en dient zij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder, curator of derde te wijzen op de eigendomsrechten van Freek Communicatie.
 6. Voor zoveel aan wederpartij door Freek Communicatie (gebruiks)rechten worden verleend, geschiedt dat steeds op voorwaarde dat wederpartij al hetgeen zij aan Freek Communicatie verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

Indien Freek Communicatie ten aanzien van de door haar vervaardigde zaken intellectuele en/of industriële eigendomsrechten kan doen gelden, draagt zij deze rechten niet over op de wederpartij doch deze blijven voorbehouden aan Freek Communicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het is wederpartij verboden om een eventuele aanduiding van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Freek Communicatie aan te tasten.

Artikel 7: Gebruiksrecht

 1. Voor zoveel Freek Communicatie aan wederpartij enig gebruiksrecht met betrekking tot de door Freek Communicatie geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur

– updates daarvan inbegrepen – verleent, geldt dit recht slechts voor de duur van de gebruiksovereenkomst.

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het de wederpartij slechts toegestaan de in lid 1 van dit artikel bedoelde geleverde programmatuur feitelijk te gebruiken op het adres, waar de configuratie waarop deze direct na levering is geïnstalleerd zich bevindt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde gebruiksrecht niet overdraagbaar dan wel anderszins ter beschikking van derden te stellen zonder voorafgaande goedkeuring van Freek Communicatie.
 3. Meer in het bijzonder geldt dat aan wederpartij, welke een gebruiksrechtovereenkomst van het Online OndernemingsPlan of andersoortige applicatie van Freek Communicatie bezit, op voorhand toestemming wordt verleend om het programma of rechten daarop, bestemd voor de (startende) ondernemer, aan derden te verkopen en te leveren mits deze derde een natuurlijke persoon betreft. Wederpartij is verantwoordelijk voor de Online OndernemingsPlan of andersoortige applicaties van Freek Communicatie die door haar aan derden geleverd worden.

Artikel 8: Onderhoud

 1. Wederpartij is gehouden om voor de duur van de gebruiksrechtovereenkomst jaarlijks een nader overeen te komen vergoeding te voldoen ter zake van onderhoud.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde onderhoud omvat het verzorgen van een update van de programmatuur op basis van de meest recente onderzoeksgegevens die in het bezit zijn van Freek Communicatie. Indien een nieuwe versie van de programmatuur geleverd wordt, komt de verplichting van onderhoud ten aanzien van de oude versie te vervallen.
 3. EC is gerechtigd de in lid 1 genoemde vergoeding jaarlijks aan te passen c.q. te verhogen overeenkomstig de CBS-prijsconsumptie- index voor Zakelijke Dienstverlening.

Artikel 9: Verplichtingen wederpartij

 1. Wederpartij is gehouden de door Freek Communicatie geleverde programmatuur of rechten daarop op correcte wijze en volgens kwaliteitsnormen van Freek Communicatie te gebruiken dan wel onder de toepasselijkheid van artikel 7, lid 4 te verkopen en te leveren. Het is wederpartij verboden bedoelde programmatuur op enigerlei wijze aan te passen c.q. daarin wijzigingen aan te brengen en/of deze te kopiëren dan wel anderszins te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Freek Communicatie.
 2. Wederpartij is gehouden aan haar afnemers de verplichtingen genoemd in artikel 6, artikel 7, leden 1 en 3 en lid2 van dit artikel op te leggen.

Artikel 10: Verplichtingen Freek Communicatie

 1. Freek Communicatie is gehouden een minimale bestelhoeveelheid Online OndernemingsPlan of andersoortige applicaties Freek Communicatie accounts van 5 (zegge: vijf) stuks binnen 5 werkdagen te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Freek Communicatie dient ervoor zorg te dragen dat wederpartij c.q. haar personeel in staat wordt gesteld om effectief en doelgericht de programmatuur van Freek Communicatie te gebruiken dan wel onder de toepasselijkheid van artikel 7, lid 4 te verkopen en te leveren.
 3. Freek Communicatie verplicht zich tot het beschikbaar stellen van de online scan voor 95% op jaarbasis.

Artikel 11: Opschortingsrecht

Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Freek Communicatie gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft Freek Communicatie het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten.

Artikel 12: Reclame

 1. Reclames betreffende geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen twee weken na levering c.q. uitvoering der werkzaamheden schriftelijk aan Freek Communicatie zijn gemeld.
 2. Retournering van het door Freek Communicatie geleverde in verband met reclames kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van Freek Communicatie.
 3. Op eerste verzoek van Freek Communicatie dient wederpartij het gebruik van de zaak ten aanzien waarvan gereclameerd is te staken en dient wederpartij alle door Freek Communicatie noodzakelijk geachte medewerking te verlenen om tot een oplossing te komen.
 4. Indien de reclames door Freek Communicatie gegrond worden bevonden, kan zij te harer keuze hetzij de zaken c.q. de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft vervangen c.q herstellen, hetzij het factuurbedrag restitueren.
 5. Reclames op ter beschikking gestelde programmatuur welke via Internet zijn aangeschaft, leiden nooit tot restitutie van het factuurbedrag, tenzij Freek Communicatie te harer keuze anders besluit.
 6. Reclames over verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum door Freek Communicatie te zijn ontvangen.
 7. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen, wordt wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde, alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Freek Communicatie in behandeling genomen.
 8. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de met Freek Communicatie gesloten overeenkomst(en).

Artikel 13: Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verleent Freek Communicatie ten aanzien van de door haar geleverde zaken garantie voor een periode van drie maanden na levering. De door Freek Communicatie verrichte werkzaamheden worden met de meeste zorg uitgevoerd, doch daarvoor wordt geen garantie afgegeven.
 2. Met betrekking tot door Freek Communicatie geleverde programmatuur heeft te gelden dat in geval wederpartij door Freek Communicatie van (een) update-versie(s) is voorzien, ten aanzien van de meest recente versie de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie wordt verleend, en dat eventuele nog bestaande garantieaanspraken ten aanzien van oude versies komen te vervallen.
 3. Alle garantieaanspraken vervallen indien:
  • Wederpartij zelf wijziging(en) aan het geleverde (laat) verricht(en);
  • Wederpartij de geleverde zaken ondeskundig behandelt/gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, zulks ter beoordeling van Freek Communicatie;
  • Wederpartij enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 4. In geval van gebreken aan geleverde zaken welke onder de garantie vallen, zal Freek Communicatie, te harer keuze, deze gebreken herstellen, de geleverde zaken vervangen, dan wel het factuurbedrag restitueren. De eigendom van de vervangen zaken gaat alsdan over op Freek Communicatie.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede niet, niet- tijdige of ondeugdelijke uitvoering der werkzaamheden geeft wederpartij geen recht schadevergoeding van Freek Communicatie te vorderen, voor zoveel sprake is van overmacht zijdens Freek Communicatie, het niet slagen van de onderneming van cliënten c.q. contractanten van wederpartij daaronder begrepen.
 2. Voor zoveel met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde aansprakelijkheid van Freek Communicatie moet worden aangenomen, is zij in principe slechts gehouden tot vergoeding van directe schade.

Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, is Freek Communicatie slechts aansprakelijk voor zover die schade in redelijkheid voor rekening dient te komen.

 1. De schadevergoedingsplicht welke op Freek Communicatie rust ingevolge de voorgaande leden van dit artikel wordt in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 4.000,–

Artikel 15: Overmacht en ontbinding

 1. Onder overmacht zijdens Freek Communicatie wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, terrorisme, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Freek Communicatie van bij derden bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Freek Communicatie, brand, waterschade, het niet naar behoren functioneren van gebruikte informatie- en telecommunicatievoorzieningen, virusinfecties in de programmatuur van wederpartij of enig ander alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van Freek Communicatie – onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
 2. Mocht Freek Communicatie als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken en/of uitvoering der werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie is geëindigd.
 3. In geval van overmacht heeft Freek Communicatie het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn aan de daaruit voor wederpartij
  voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Mocht de overmacht toestand langer dan een maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn haar deel van de overeenkomst  te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.

Artikel 16: Vrijwaring en verrekening

Indien Freek Communicatie ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze 

voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Freek Communicatie ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

 1. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door Freek Communicatie worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

Artikel 17: Verbod op overname personeel

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het de wederpartij niet toegestaan om personeel van Freek Communicatie in dienst te nemen binnen een jaar nadat het betreffende personeelslid laatstelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen Freek Communicatie en wederpartij werkzaam is geweest. Indien wederpartij dit verbod overtreedt is zij gehouden op eerste verlangen van Freek Communicatie alles in het werk te stellen om het dienstverband te (doen) beëindigen en verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging  vatbare boete van € 31.500,–, te vermeerderen met een bedrag  van € 450,– voor iedere dag dat het dienstverband voortduurt  nadat het verzoek tot beëindiging daarvan zijdens Freek Communicatie wederpartij heeft bereikt.

Artikel 18: Ontbinding door Freek Communicatie

Indien wederpartij:

 • In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
 • Overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld,
 • Enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
 • Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Freek Communicatie door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

Artikel 19: Duur van de overeenkomst.

Iedere tussen partijen gesloten overeenkomst geldt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd. Onverminderd het bepaalde in art. 15 en 18 van deze voorwaarden heeft ieder van partijen het recht de overeenkomst middels opzegging te doen beëindigen. Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 20: Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op de door Freek Communicatie aangegeven bankrekening.
 2. Freek Communicatie is gerechtigd om in gedeelten te factureren en/of anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door wederpartij te verlangen. Indien wederpartij aan dit verlangen niet tegemoet komt, heeft Freek Communicatie op voet van art. 18 van deze voorwaarden het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan Freek Communicatie de ten gevolge daarvan door laatstgenoemde geleden schade te vergoeden.
 3. Iedere betaling van wederpartij strekt primair tot vergoeding van de door haar verschuldigde rente respectievelijk van de door Freek Communicatie gemaakte invorderingskosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 21: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 20 van deze voorwaarden bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Freek Communicatie gerechtigd om vanaf dat moment een vertragingsrente aan wederpartij in rekening te brengen van een procent per (gedeelte van een) maand.
 2. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% voor het buitenland 20% van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,-.